Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Prezentácia novej knihy Zsolta Százdiho Sztakóa